Патент је право којим се штити проналазак који представља ново техничко решење одређеног проблема, које има инвентивни ниво и које је применљиво.

Патент је временски и територијално ограничено право на искључиво искоришћавање заштићеног проналаска;патент траје 20 година од дана подношења пријаве у Републичком заводу за интелектуалну својину; патент важи на територији Србије; носилац патента има искључиво право коришћења у производњи патентираног проналаска и стављања у промет производа израђених према проналаску.

Шта је мали патент ?

Мали патент је право којим се штити проналазак који је нов, који представља техничко решење одређеног проблема и који је применљив, али је нижег инвентивног нивоа од оног који се захтева за патент. Мали патент траје 10 година од дана подношења пријаве у Републичком заводу за интелектуалну својину и важи на територији  Србије!

Који се проналасци могу заштитити ?

Предмет проналаска који се штити патентом може бити производ (уређај, супстанца, композиција, микроорганизам, биљна или животињска ћелијска култура), поступак и примена производа или поступка.Предмет проналаска који се штити малим патентом може бити само производ (уређај).Под проналаском се не сматрају научна открића, научне теорије, математичке методе, естетске креације, програми рачунара, планови, правила и поступци за обављање интелектуалних делатности и др.

Уредна пријава ?

Пријава за заштиту проналаска треба да садржи:
Захтев за признање патента / малог патента (образац П-1 / МП-1),у три примерка,
Доказ о уплати таксе за пријаву (примерак уплатнице),
Опис проналаска, патентне захтеве, нацрт (ако је потребан), апстракт, у три примерка.
Пријаву у три примерка можете поднети лично, поштом или телефаксом.

Како добити патент/мали патент ?
Подношењем пријаве искључиво  Yаводу за интелектуалну својину започиње се поступак за заштиту Вашег проналаска.

Поступак испитивања пријаве за заштиту патентом се одвија у две фазе:
А. – Формално испитивање које се (по истеку рока од 18 месеци) завршава објавом пријаве у Гласнику интелектуалне својине,
Б. – Суштинско испитивање које се, у случају испуњавања услова патентибилности, завршава решењем о признању патента.

Поступак испитивања пријаве за заштиту малим патентом садржи једну фазу:
Формално испитивање (траје неколико месеци) и завршава се решењем о признању малог патента.

Које су предности заштите проналаска патентом ?

Заштитом ауторовог проналаска:
стичете искључиво право да користите у производњи заштићени проналазак,
стичете право да располажете патентом (да уступите лиценцу или пренесете патент на друго лице),
стичете право на судску заштиту Вашег проналаска у случају повреде патента,
добијате могућност заштите проналаска у иностранству,
повећавате комерцијалну вредност Вашег проналаска, и
дајете допринос стању технике.

Патенти су основна средства предузећа, срж његових технологија и производа; подижу углед и маркентишку вредност производа; чине основу његове будућности.

Могућност међународне заштите проналазака ?

Уколико се жели да зашити проналазак патентом у више земаља, може се у Републичком заводу за интелектуалну својину, који поступак као Завод примаоц (Рецеивинг Оффице), у смислу Уговора о сарадњи у области патента (Патент Цооператион Треатy – ПЦТ) поднети међународну пријаву патената, која омогућава заштиту у 91 земљи света, уз изузетну правну сигурност и прихватљиве трошкове заштите.

Шта још треба да познајете?

Закон о патентима
(„Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27. децембра 2011. године)

Правилник о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања проналазака
(„Службени гласник РС“,бр. 113/12 од 30. новембра 2012.)

Закон о потврђивању Будимпештанског споразума о међународном признању депозита микроорганизама ради поступка патентирања
(„Службени лист Србије – Међународни уговори”, бр. 3/93 од 18. јуна 1993. године)

Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента – PCT
(„Службени лист Србије – Међународни уговори”, бр. 3/96 од 6. септембра 1996. године)

Закон о ратификацији Споразума између Владе Републике Србије и ЕПО о сарадњи у области патената – Споразум о сарадњи и проширењу
(„Службени лист Србије – Међународни уговори“ бр. 14/04 од 18. јуна 2004. године)

Закон о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената од 24. марта 1971. године са изменама од 28. септембра 1979. године
(„Службени гласник Србије – Међународни уговори“ бр. 42/09 од 2. јуна 2009. године)

Закон о потврђивању Уговора о патентном праву
(„Службени гласник Србије – Међународни уговори” бр. 19/10 од 26. марта 2010.)

Закон о потврђивању Конвенције о признавању европских патената – Конвенција о европском патенту од 5. октобра 1973, са изменама члана 63. Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године
(„Службени гласник Србије – Међународни уговори” бр. 5/10 од 9. јуна 2010. године)